Your international lyrics source

Arthur Cormack lyrics at InterLyrics

Arthur Cormack lyrics
Genre: Celtic
Nuair Bhu Mi ?g: Gaelic Songs by the Mod Gold... (1984) 01. Failte Do'n Eilean Sgiathanach [Hail to the Isle of Skye] [add]
02. An T-Aodann Ban [Edinbaine] [add]
03. Nuair Bha Mi Og [When I Was Young] [add]
04. Puirt a Beul (Mouth Music) [add]
05. Gruagach Og an Fhuilt Bhain [The Young Fair-Haired Maiden] [add]
06. 'S E Mo Bheachd Ort A'bhais [My Opinions of You, Death] [add]
07. Thoir Mo Shoraidh Thar an T-Saile [Convey My Farewell Across the Sea] [add]
08. Gillean Ghleann-Dail [The Sons of Glendale] [add]
09. Eilean A'cheo [The Misty Isle] [add]
10. Carn Air A'mhonadh [The Cairn on the Moor] [add]
11. Cumha Alasdair Dhuinn [Lament for Brown-Haired Alisdair] [add]
12. Ho Ro 'Illean Na Bithemaid Tursach [Ho Ro Boys, Let's Not Be Sad] [add]
13. Mo Nighean Donn Nan Gobhar [My Brown-Haired Goat-Herder] [add]
14. An Gaol a Thug Mi Og [The Love of My Young Days] [add]
15. Nach Gorach Mi Gad Chaoineadh [#] [add]
16. Oran Eile Air an Aobhar Cheudna [#] [add]
17. Mo Ghaol an Te Nach Diobair Mi [#] [add]

Ruith Na Gaoith (1989) 01. Ruith Na Gaoith/Chasing the Wind [add]
02. O Mh?irle Mh?iri/O Mary [add]
03. S M?r Mo Ch?ram S Mi Ga Stiuireadh/Great Is My Sorrow as I Steer ... [add]
04. S Truaghnach Do Dh'fhuirich Mi Tioram Air Tir/What a Pity I Never ... [add]
05. Tionndaidh Am Bat/Turn the Boat [add]
06. A'choille Ghruamach/Gloomy Forest [add]
07. Gad Chuimhneachadh/Remembering You [add]
08. Gradh Geal Mo Chridh/Fair Love of My Heart [add]
09. Oran an T-Saighdear/Soldier's Song [add]
10. Mairi Ruadh A'dannsa Annochd/Red-Haired Mary Will Be Dancing Tonight [add]
11. A Nigheanag A'ghraidh/My Beloved Girl [add]
12. Fhir a Shiubhlas Na Frithe/Culloden Lament [add]
13. Loch Nah-OB/Loch Na H-OB [add]
14. An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn/Do You Hear Me My Brown-Haired Girl [add]


See also: Nuair Bhu Mi ?g: Gaelic Songs by the Mod Gold... lyrics, Ruith Na Gaoith lyrics,